Korrekt behandling av fakturaer fra utlandet

Kravene til dokumentasjon

Inngående avgift skal dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget, jf. merverdiavgiftsloven § 15-10. Bokføringsreglene presiserer nærmere kravene til dokumentasjonen som gir grunnlag for fradragsføring. Kravene er svært strenge. Den næringsdrivende må derfor utvise aktsomhet ved mottak og behandling av salgsdokumentene. Det er i kjøpers interesse å påse at selger utsteder et bilag som tilfredsstiller legitimasjonskravene. Dersom dette ikke er tilfelle, må kjøper kreve nytt salgsdokument, jf. bokføringsforskriften § 5-5-1 sjette ledd. Kjøper kan ikke selv foreta f.eks. korreksjon av avgiften i salgsbilaget, jf. bokføringsloven § 10 første ledd.

Fordi korrekt håndtering vil avhenge av hvorvidt det er snakk om omsetning av varer eller tjenester, deler vi gjennomgangen inn i kjøp av varer og kjøp av tjenester.

Korrekt behandling av fakturaer fra utlandet – varer og tjenester

Kjøp av varer fra utlandet

Avgiftshåndteringen på kjøp av varer bestemmes av hvem som deklareres som mottaker av tollmyndighetene.

Er selger mottaker, anses dette som en innførsel av varene fra selger som da blir registreringspliktig i Norge og skal beregne mva på sin faktura som et innenlandsk norsk salg.

Er kjøper mottaker, anses salget som en ren eksport og kjøper er dermed ansvarlig for korrekt avgiftshåndtering. Vi forholder oss i det videre kun til dette tilfellet.

Det følger av bokføringsforskriften § 5-5-2 at merverdiavgift ved innførsel av varer skal dokumenteres med:

 • Innførselsdeklarasjonen og
 • grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon.

Innførselsdeklarasjonen

I innførselstilfeller gir ikke selgers faktura alene grunnlag for fradragsføringen.

Innførselsdeklarasjonen skal inneholde alle relevante opplysninger, herunder varetype, mengde, leveringsvilkår og varenes tollverdi, jf. tollforskriften § 4-20-1. Det er viktig at kjøper får grunnlagsdokumentene som viser hva som er innført, slik at fradragsretten for de innførte varer sikres. Med grunnlagsdokumenter menes alle dokumenter som er utstedt i forbindelse med innførsel av varen, jf. tollforskriften § 4-20-2. Dette kan være faktura, fraktbrev, særskilte tillatelser mv.

Avgiftsrapportering og -betaling ved innførsel og varer ble endret fra 2017. Varer skal fortsatt deklareres ved innførsel, men rapportering og betaling skjer nå gjennom mva-meldingen. Dette er positivt for den næringsdrivendes pengestrøm da rapportering av inngående mva (mva på innførsel) og fradragsføring gjøres samtidig. Fullt ut avgiftspliktige næringsdrivende vil da ikke måtte legge ut mva for innførsel slik realiteten var før 2017. På den annen side er den næringsdrivende fortsatt fullt ut ansvarlig for rapporteringens riktighet. En av de store utfordringene kan være å fastsette korrekt tollverdi.

Deklarasjon

Den som deklareres som mottaker er altså ansvarlig for å beregne merverdiavgiften på sin mva-melding. Deklarasjon som mottaker er også dokumentasjon på at man har fradragsrett for denne merverdiavgiften.

En ofte forekommende feil er at uriktig subjekt står oppført som mottaker. Dette kan typisk oppstå i tilfeller hvor en norsk kjøper bestiller en vare fra utlandet og ber om at varen leveres direkte til sin kunde. Utgangspunktet skulle være at kjøper var ansvarlig for merverdiavgiften ved innførsel og skulle derfor deklareres som mottaker i tolldeklarasjonen.

Hvis varen så blir deklarert på kjøpers kunde oppstår en situasjon hvor kjøper ikke kan dokumentere retten til å fradragsføre merverdiavgift på innførsel. I slike tilfeller må man få varen omdeklarert på riktig mottaker.

Kort sjekkliste:

 • Er ditt selskap deklarert som mottaker i tolldeklarasjonen?
 • Har du mottatt kopi av innførselsdeklarasjon/tilgang til dette på Altinn?
 • Har du mottatt øvrig dokumentasjon for forsendelsen (faktura, fraktbrev, særskilte tillatelser mv)?
 • Har du kontrollert at beregningsgrunnlaget utgjør tollverdi med tillegg av toll og andre avgifter? Tollverdi er den pris som er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge med tillegg av kostnader som fremgår av §§ 7-17 og 7-18. Dette er f.eks. frakt, forsikring, emballasje, provisjoner mv.
 • Er varene fullt ut til bruk i din avgiftspliktige virksomhet, til både avgiftspliktig bruk og unntatt bruk, eller fullt ut til unntatt bruk? Dette bestemmer fradragsprosenten i mva-meldingen.

Kjøp av tjenester fra utlandet

Vi forutsetter at en fjernleverbar tjeneste kjøpes og at kjøper skal beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning. En fjernleverbar tjeneste er en tjeneste «der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted», jf. merverdiavgiftsloven § 1-3. Konsulenttjenester, advokattjenester, reklametjenester IT-tjenester og alle tjenester som kan leveres elektronisk er eksempler på fjernleverbare tjenester.

Kjøp av slike tjenester fra utlandet medfører at norsk kjøper er pliktig til å beregne merverdiavgiften, i motsetning til hovedregelen om at dette er selgers ansvar.

Er tjenesten ikke fjernleverbar skal selger i utlandet registreres i Norge og beregne merverdiavgift på fakturaen, og fakturakravene skal følge bokføringsforskriften.

Når den norskregistrerte næringsdrivende mottar en faktura for kjøp av en fjernleverbar tjeneste, må man sjekke at fakturaen faktisk oppgir en utenlandsk næringsdrivende og dennes adresse.
Fakturagrunnlag i utenlandsk valuta skal omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet. Ved omregning skal tollmyndighetenes kurser benyttes.

Som nevnt innledningsvis stiller skattemyndighetene svært strenge dokumentasjonskrav. Vi anbefaler derfor at man bruker litt ekstra tid på å sjekke at vilkårene er oppfylt, for å unngå at tilleggsavgift blir ilagt ved et eventuelt bokettersyn.

Kort sjekkliste:

 • Gjelder kjøpet en fjernleverbar tjeneste?
 • Er fakturaavsender registrert i utlandet/avsenderadresse utenlandsk?
 • Er mottatt faktura tilstrekkelig spesifisert etter kravene i bokføringsforskriften § 5-1-1?
 • Er tjenestene fullt ut til bruk i din avgiftspliktige virksomhet, til både avgiftspliktig bruk og unntatt bruk, eller fullt ut til unntatt bruk? Dette bestemmer fradragsprosenten i mva-meldingen.

Les også: Håndtering av moms ved salg til utlandet

Skrevet av advokat Øystein Vågsether – Merverdiavgift – Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!