Forsikringer for enkeltpersonforetak

Det er fort gjort å tenke på forsikringer som en ren ekstrautgift, men skjer det noe uforutsett kan det være et sikkerhetsnett både for bedriften og de ansatte. Derfor er det greit å kjenne til både de obligatoriske og de valgfrie forsikringene som kan bidra til økt trygghet.

Noen få forsikringer er det krav til at bedrifter må ha, men det avhenger av type virksomhet, antall ansatte og andre faktorer. Andre forsikringer kan være sterkt anbefalt, enten av hensyn til bedriften selv, de ansatte eller bedriftens kunder. 

Obligatoriske forsikringer for enkeltmannsforetak

Krav om yrkesskade for alle med ansatte

I Norge kreves det at alle virksomheter med ansatte tegner yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikring kan gi erstatning hvis en ansatt skader seg i en ulykke på arbeidsplassen, eller ved sykdom som skyldes arbeidsmiljøet. 

Hvis du ikke har forsikring må du dekke alle utgiftene ved skade eller sykdom selv, noe som kan bli langt dyrere enn en forsikring.

Yrkesskadeforsikring – hva dekker den?

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen tegnes privat av arbeidsgiveren. Den dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som oppstår i jobbsammenheng. 

Yrkesskadeforsikring kan for eksempel gi en ansatt erstatning ved:

 • Tapt inntekt
 • Varig arbeidsuførhet
 • Varig skade
 • Behandlingsutgifter
 • Andre merutgifter som følge av skaden
 • Dødsfall

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte?

Selv om du ikke har ansatte, kan det likevel være verdt å vurdere en syke- og uføreforsikring eller frivillig sykepengeforsikring. 

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du nemlig ikke de samme trygderettighetene som en lønnsmottaker eller innehaver av AS har, og du har mer ansvar selv dersom du mister inntekt på grunn av sykdom eller skade.

Obligatorisk tjenestepensjonsforsikring 

I tillegg til yrkesskadeforsikring må alle bedrifter og foretak med ansatte må ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Dette er den lovpålagte og obligatoriske delen av innskuddspensjonen, med 2 % sparing. Dette sikrer at alle arbeidstakere har egen pensjonssparing i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Pensjonsforsikring er en type forsikring med utbetaling over flere år, i motsetning til forsikringer som utbetales med en engangssum.

Forsikringer for din bransje

Selv om ikke alle typer forsikringer er pålagt, er det viktig å vurdere om du trenger dekning utover de obligatoriske forsikringene. For eksempel kan det være andre krav eller forventninger knyttet til din bransje eller profesjon. Under er noen av viktigste tilleggsforsikringene for norske bedrifter:

Ansvarsforsikring: Selv om det ikke er et generelt juridisk krav om å ha en ansvarsforsikring for alle bedrifter, kan noen være underlagt spesifikke krav. For eksempel kan advokater, helsepersonell, og regnskapsførere ha krav på å ha en profesjonell ansvarsforsikring.

Forsikring for bedriftens kjøretøy: Hvis bedriften din har kjøretøy som brukes i arbeidet, må du ha en kjøretøyforsikring som minst dekker ansvar (ansvarsforsikring). Mange velger også kaskoforsikring for å dekke skader på eget kjøretøy.

Forsikring for bygg og innbo: Dette er ikke lovpålagt, men det er anbefalt å sikre bedriftens fysiske eiendeler, som bygninger og innbo, mot brann, tyveri, og andre skader.

Frivillige forsikringer for enkeltpersonforetak

Andre personalforsikringer for ekstra trygghet

I tillegg til yrkesskadeforsikring finnes det andre personalforsikringer som er frivillige, men som kan gi økt stabilitet og trygghet både for de ansatte og for bedriften.

Noen av de vanligste frivillige personalforsikringene er:

 • Fritidsulykkeforsikring som utvider yrkesskadeforsikringen og dekker ulykker og skader som skjer utenfor jobben.
 • Helse- eller behandlingsforsikring gir tilgang til et bredere behandlingstilbud, som kan bidra til at ansatte kommer raskere tilbake i arbeid.
 • Gruppelivsforsikring kan gi økonomisk hjelp til familien hvis en ansatt dør.
 • Syke- og uføreforsikring kompenserer for redusert inntekt når en ansatt ikke lenger kan jobbe som normalt.
 • Reiseforsikring kan dekke uforutsette utgifter på reise. Kan gjelde for kun jobbreiser eller for alle typer reiser.

Et forsikringstilbud utover det obligatoriske kan gi en trygghet for deg som arbeidsgiver, og samtidig være et attraktivt frynsegode når du leter etter nye ansatte.

Ansvarsforsikring: Redusert risiko for deg og for kunden

Ansvarsforsikring kan bidra til å beskytte virksomheten mot krav om erstatning hvis den forårsaker skade på personer eller eiendom. Hvis produktet ditt fører til at noen skades, eller rådene du gir resulterer i at noen taper penger, kan en slik forsikring dekke erstatningen du må betale. 

En ansvarsforsikring er med andre ord en trygghet både for deg og for kundene dine. Av den grunn kan det være en fordel å kunne vise til at bedriften din er ansvarsforsikret, særlig i bransjer hvor det er risiko for skade på mennesker og eiendom, eller risiko for finansielle tap.

Avbruddsforsikring

En avbruddsforsikring eller driftstapforsikring skal sikre bedriftens driftsresultat dersom driften reduseres eller stopper opp på grunn av for eksempel skade eller tyveri. 

Det finnes ulike varianter av denne typen forsikring. De vanligste dekker tap i inntekt ved brann og maskinavbrudd. De kan også dekke husleietap og lønnsutgifter ved driftsstans. 

Cyberforsikring

Stadig flere bedrifter utsettes for datakriminalitet som hackingforsøk og datatyveri. I kjølvannet av dette har det dukket opp ulike typer data- og cybersikkerhetsforsikringer. 

Denne typen forsikringer dekker ofte ting som teknisk bistand og utbedring, erstatning ved driftstap, dekning av erstatning ved datalekkasjer. 

Les også: Regnskap for nybegynnere

Kostnader og dekning for forsikringer

For å sikre at enkeltpersonforetaket ditt er godt nok beskyttet uten å betale mer enn nødvendig, må du forstå hva de ulike forsikringene vil innebære i form av dekning og økte kostnader.

Her er en gjennomgang av hvordan du kan balansere kostnader mot behov, og hvordan du kan lande på en kostnadseffektiv løsning for foretaket ditt.

Gjennomsnittspris på forsikring for enkeltpersonforetak

Prisen på forsikringer varierer mye avhengig av bransje, risikonivå og dekningens bredde. Derfor er det viktig å hente tilbud fra flere forsikringsselskaper for å kunne sammenligne og forstå gjennomsnittsprisene i markedet. Dette hjelper deg å vurdere om du får en rettferdig pris for nødvendig dekning.

Sammenligning av forsikringspremier og kostnadseffektive løsninger

Sammenlign priser og vilkår fra forskjellige forsikringstilbydere for å finne den mest kostnadseffektive løsningen. Det er ofte en fordel om du kan kombinere flere forsikringer i en pakkeløsning, siden det ofte reduserer den totale kostnaden samtidig som det er enklere å forholde seg til.

Beregning av kostnadseffektivitet for forsikring

Formel:
Kostnadseffektivitet =

Definisjoner:
Dekningsgrad: Maksimalt utbetalingsbeløp fra forsikringen.
Egenandeler: Beløp betalt av forsikringstaker før forsikringen dekker resten.
Årlig premie: Kostnaden per år for forsikringen.

Eksempel:
Dekningsgrad: 1.000.000 NOK
Egenandeler: 10.000 NOK
Årlig premie: 20.000 NOK

Beregning:
Kostnadseffektivitet =

En kostnadseffektivitet på 49.5 betyr at for hver krone i premie, får du teoretisk 49.5 NOK i dekning etter fradrag av egenandeler. Høyere verdi indikerer større kostnadseffektivitet.

Tips for å få rabatter og finne tilbud på forsikring

Flere forsikringsselskaper tilbyr rabatter til bedrifter som demonstrerer gode sikkerhetspraksiser eller som deltar i risikoforebyggende ordninger. Det er også vanlig at medlemskap i bransjeorganisasjoner kan gi tilgang til spesielle forsikringstilbud. 

Å forhandle direkte med forsikringsselskaper om dine behov kan også gi bedre priser eller andre gunstige vilkår.

Dekningsområde for forsikring

Det er viktig å gjøre en vurdering av hva som er risikoene for virksomheten din, og om det er fornuftig å forsikre seg mot disse – og til hvilken pris. En god oversikt over egenandeler, dekningsbegrensninger og unntak i forsikringsavtalen er også viktig for å unngå overraskelser når uhellet først er ute.

Å sette av noen timer til å sette seg inn i både kostnader og dekning kan være vel anvendt tid, ikke bare for å sikre at du velger riktige forsikringer, men også at du betaler en rettferdig pris for beskyttelsen de gir.

Gode grunner til å velge riktige forsikringer

Konsekvenser uten forsikring

Uten de riktige forsikringene på plass kan du utsette deg for alvorlig økonomisk risiko. En uforutsett hendelse som en arbeidsrelatert skade, tyveri av utstyr, eller et erstatningsansvar kan få store følger for enkeltpersonforetaket ditt. 

Først og fremst vil en forsikring kunne redusere den økonomiske belastningen, men forhåpentligvis også spare deg noe tid og stress sammenlignet med å håndtere konsekvensene alene.

Trygghet for bedrift, ansatte og kunder

De riktige forsikringene betyr ikke bare at du beskytter bedriften mot finansielle tap. Det skaper også en tryggere arbeidsplass for eventuelle ansatte og gjør deg til en tryggere leverandør for kundene dine. Dette er spesielt viktig i en periode med vekst og ansettelser, hvor forsikringer også kan være attraktive frynsegoder. 

Forsikringer som frynsegode

For enkeltpersonforetak som planlegger å vokse og ansette flere, kan tilbud om en god forsikringspakke være et viktig rekrutterings- og motivasjonsverktøy. Tilbud som reiseforsikring, livsforsikring, og fritidsforsikring kan tiltrekke seg talenter og beholde verdifull arbeidskraft. Dette signaliserer en investering i de ansatte, og viser at du tar ansvar som arbeidsgiver.


Ved å velge de riktige forsikringene, legger du ikke bare fundamentet for økonomisk trygghet; du investerer også i et sikkerhetsnett både for virksomheten og de ansatte. Da blir du ikke bare sett på som en trygg arbeidsplass, men også som en ansvarlig og pålitelig aktør i markedet, noe som er essensielt for bærekraftig vekst og suksess.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!