Skattefrie inntekter – hva, hvordan og hvor mye?

Skattefrie inntekter – hvor mye kan man tjene skattefritt? Vi ser nærmere på hva som hører til skattefrie inntekter.

Lønn fra selskap til person

Når samlet lønnsutbetaling i et selskap til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet, og inntekten vil dermed være skattefri. Hvis beløpet er over 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig.

Boligsameier

Utbetaling til styremedlemmer i boligsameier er skattefritt hvis beløpet er under 1000 kroner.

Foreninger og institusjoner

Utbetalinger fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner nevnt i Skatteloven § 2-30 er skattefritt hvis beløpet ikke er større enn 10 000 kroner i skatteåret. Men husk at det skal rapporteres i a-meldingen.

En skattefri institusjon kan ifølge skatteloven være:

 • Mild stiftelse (veldedige formål)
 • Kirkesamfunn, menighet
 • Selskap eller innretning som ikke har erverv til formål (for eksempel vanlige ukommersielle foreninger og lag)
 • Elevbedrifter i videregående skole (tilknyttet Ungt Entreprenørskap)

Utgiftsgodtgjørelser

Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser for dekning av merkostnader ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon er skattefritt inntil 10 000 kroner. Merk at organisasjonen må betale arbeidsgiveravgift av slik trekkfri utgiftsgodtgjørelse. Det samme gjelder godtgjørelse til person i lønnet stilling i en organisasjon ved dekning til transport til og fra arrangementer hvor organisasjonen medvirker.

Oppdrag i private hjem

For oppdrag i oppdragsgivers private hjem er grensen 8000 kroner i året per person.
Begrensningen på 6000 kroner i lønn gjelder arbeid som skjer på eller i tilknytning til bolig eller fritidsbolig som benyttes av eieren selv, eventuell leid bolig som utbetaleren bruker som egen bolig. Dette gjelder også dersom deler av boligen er utleid, forutsatt at arbeidet utføres på den delen som eieren selv benytter.

For at mottatt betaling skal anses som skattefritt må videre følgende vilkår være oppfylt:

 • Arbeidet skjer hjemme, i hagen, på hytta eller på bilen
 • Du betaler som privatperson
 • Den som utfører jobben kan ikke ha firma i samme bransje. For eksempel kan ikke en person som driver en frisørsalong klippe deg skattefritt.

Tips! Påkostning etter innflytting godtas som arbeid i tilknytning til boligen. Det gjelder også bygging av garasje. Men ikke arbeid på byggeplassen før boligen eller fritidsboligen tas i bruk.

Arbeidet må i utgangspunktet utføres i hjemmet eller fritidsboligen. Dersom en gjenstand må sendes bort for vedlikehold, regnes dette arbeidet ikke som arbeid i hjemmet.

Tips! Når det er mest praktisk å utføre arbeidet et annet sted, for eksempel hjemme hos en privat oppdragstaker (ikke selvstendig næringsdrivende), kan arbeidet likevel utføres der og komme inn under denne 6 000-kroner-regelen. Det forutsettes at et slikt annet arbeidssted ikke har et «profesjonelt preg».

Salg av naturens goder opp til 4 000 skattefritt

Avkastning opp til 4000 kroner av hage og av naturprodukter som kan høstes fritt, er skattefri. Du kan med andre ord plukke blåbær ute i skogen eller egne epler og solbær i hagen og selge skattefritt. Skattefritaksbeløpet gjelder for hvert enkelt familiemedlem.

Arbeidsinntekt til barn under 13 år

Arbeidsinntekt inntil 10 000 kroner til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller yngre er skattefri. (Barn på 13 år eller eldre skatter selv av egen inntekt.) Det er bare arbeidsinntekt knyttet til en konkret arbeidsprestasjon fra barn under 13 år som omfattes av dette skattefritaket.

Utleie av privat hytte

De første 10 000 kroner du som hytteeier får i leie er helt skattefrie – så sant du også bruker hytta selv, det vil si at det ikke er snakk om en ren kommersiell utleiehytte. Av resten er 85 prosent skattepliktig inntekt, mens 15 prosent er skattefritt.

Utleie av innbo og løsøre er skattefritt når utleieren også bruker det privat, og utleieinntekten er under 10 000 kroner hvert år.

Utleie av privat bolig

Utleieinntekter fra privat bolig er skattefrie når:

 • Eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien
 • Hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Ved beregningen av om «minst halvparten» eller «en større del» av boligen leies ut, må man ta utgangspunkt i utleieverdien av den del av eiendommen som blir utleid. Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for leiligheten/boligdelen på det frie markedet til det formål arealene er brukt til.

MERK: Med virkning fra og med inntektsåret 2018 avvikles skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Korttidsutleie er definert som:

 • Utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, og hvor
 • leieinntekten overstiger 10 000 kroner

Der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, beskattes leieinntekter fra korttidsutleie som kapitalinntekt (22 % i 2019). I stedet for å få fradrag for faktiske kostnader, beskattes kun 85% av det beløpet som overstiger 10 000 kroner.

Tilfeldig inntekt – gevinster i spill og lotterier

Noen gevinster er skattefrie selv om de er på millioner: Alt hos Norsk Tipping, totalisatorspill (som Rikstoto), bingo, utlodninger og basarer regulert av lotteriloven, samt tilsvarende spill i andre EØS-land.

Også «andre gevinster», altså fra spill, konkurranser, lotterier og lignende som ikke kommer inn under reglene ovenfor, er skattefrie, men gevinsten må ikke være større enn 10 000 kroner. Er gevinsten større, må du skatte av hele beløpet du har vunnet.

Skatten blir i tilfelle på 22 prosent av gevinsten. Her snakker vi om gevinst i for eksempel pokerspill og gevinst i utenlandske lotterier, med mindre det er gitt tillatelse til salg av slike lodd her i landet.

Tips! Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere gevinster som hver har en verdi under 10 000 kroner i året.

Særlig om Poker – tilfeldighet eller ferdigheter?

Poker kan være et spill der tilfeldighetene i større eller mindre grad er medvirkende for spillets utfall, men kan også være et spill der gevinst beror på spillerens kunnskap og snarrådighet. For pokerspill som drives på et høyt nivå over tid kan det være kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som vil være avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke mer enn tilfeldigheter.

Hvor gevinstene ikke kan anses som tilfeldige, må det vurderes om det foreligger en virksomhet. Hvis det foreligger virksomhet, er samlet inntekt etter fradrag for kostnadene skattepliktig. Er kravet til virksomhet ikke oppfylt, er gevinst som ikke er å anse som tilfeldig inntekt skattefri.

På lavere nivåer og i tilfeller hvor pokerspill drives mer sporadisk, vil tilfeldigheter ha større betydning for resultatet, slik at gevinster vil være skattepliktige som tilfeldig inntekt. I grensetilfeller må det legges vekt på spillerens kunnskap og erfaring og om spillingen skjer regelmessig og har et visst omfang.

En pokerturnering spilles med chips (sjetonger), og pågår normalt til en spiller vinner alle chipsene i turneringen. Turneringschips har ingen pålydende verdi; turneringschips har med andre ord ingen egen pengeverdi. Premiepotten i en pokerturnering beror vanligvis på hvor mange deltakere som er med i turneringen.

Gevinst/premiering gis ut fra hvilken plassering deltakeren får i turneringen. Hvis gevinsten er skattepliktig som tilfeldig inntekt, vil premie over kr 10 000 per pokerturnering være skattepliktig. Ved beregningen av skattepliktig gevinst gis det fradrag for kostnader som er direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten, som for eksempel startkontingent «buy-in», «re-buys» og/eller «add-on». Beløpsgrensen gjelder premiens størrelse før fradrag for innsatsen.

Cashgame er betegnelsen på pokerspill hvor det spilles med pokerchips til pålydende verdi eller penger. I cashgames spilles det mange enkeltspill, hvor det spilles én hånd om én pott. Ved spill i cashgames hvor gevinsten er skattepliktig som tilfeldig inntekt, gjelder beløpsgrensen på kr 10 000 i forhold til hver enkelt pott. Overstiger den enkelte potten kr 10 000 er gevinsten skattepliktig. Spillerens innsats i vinnerpotten kommer til fradrag ved gevinstberegningen. Beløpsgrensen gjelder gevinstens størrelse før fradrag for innsatsen.

Muligheten for lemping av skatten ved tilfeldig gevinst på spill o.l.

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 12. januar 2016 åpnet opp for at man kan søke om lemping av skatten ved tilfeldig gevinst på spill og lignende.

En lemping vil innebære at man i stedet for å skattlegges for den enkelte gevinst over 10 000 kroner, skattlegges for nettoinntekten i løpet av ett år. Går man med underskudd det enkelte år får man imidlertid ikke rett på fradrag i annen alminnelig inntekt.

Tanken er å få en mer rettferdig skattlegging, særlig med tanke på at det som oftest er større samlede kostnader enn gevinster ved spill på f.eks. poker eller lotteri.

For å få adgang til slik lemping må saken være godt opplyst og dokumentert. Skatteetaten kan i tillegg sette som premiss for lempingen at kontoret får innsyn i spillhistorikken på kontoen som skatteyter har hos spilltilbyderne.

Av advokat Torbjørn Wiken – Skatt – Advokatfirmaet Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!