Regler for lån i eget aksjeselskap

Lån i eget aksjeselskap

Det har ikke vært uvanlig at aksjonærer har lån i eget aksjeselskap. Dette har blitt sett på som en enkel måte å få tilgang til aksjeselskapets likvide midler for private formål, uten å utløse utbytteskatt. Etter at utbytte ble skattepliktig i 2006, har slike lån økt fra omtrent 6,7 milliarder kroner i 2006 til over 22 milliarder kroner i 2013.

Lån i eget aksjeselskap har vært viet mye oppmerksomhet fra skattemyndighetenes side. Myndighetene har i mange saker fått medhold i at lånet ikke kan anses reelt, og at det enten skal lønns- eller utbyttebeskattes.

Fra og med 7. oktober 2015 anses lån som ytes fra AS til personlig aksjonær å være skattepliktig utbytte.

Lån til personlig aksjonær utløser skatteplikt

Etter lovendring den 7. oktober 2015 vil lån til personlige aksjonærer behandles og beskattes som utbytte på aksjonærens hånd. Aksjeselskapet skal fortsatt behandle aksjonærlånet som en fordring.

Få unntak

Det er gitt noen få praktiske unntak fra regelen om skatteplikt for slike lån. Dette er:

  • Der långiver er et finansforetak
  • Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt
  • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt
  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra selskapet til arbeidstaker med 5 % eller mindre eierpost i selskapet

Ugunstig å ta opp lån i eget aksjeselskap

Det er svært ugunstig å ta opp lån i eget aksjeselskap. I tillegg til at lånebeløpet blir skattlagt med 34,7% (2023), vil et lån fremdeles behandles som lån i andre sammenhenger. Det må fremdeles vurderes om lånet er lovlig etter aksjelovens regler og aksjonæren vil være forpliktet til å betale lånet tilbake til selskapet.

Nedbetaling av lån som er beskattet som utbytte vil bli ansett som innbetaling av ny kapital i selskapet. Dette innebærer at den skattemessige innbetalte kapitalen økes, som er grunnlaget for beregning av skjermingsfradrag. Slik innbetalt kapital kan også på nærmere vilkår tilbakebetales til aksjonæren skattefritt.

Det er verdt å merke seg at også lån til aksjonærens nærstående vil rammes av denne regelendringen.

Lån etablert før 7. oktober 2015

Som nevnt rammer regelen lån som er tatt opp fra og med den 7. oktober 2015. Det blir da et spørsmål om hva som skjer med lån som er tatt opp før denne datoen. Utgangspunktet er at økning på saldo eller forlengelse av eksisterende lån vil anses som et nytt lån og dermed utløse skatteplikt.

Vi vil også nevne at skattemyndighetene fremdeles har mulighet til å omklassifisere eldre lån til lønn eller utbytte, dersom lånet ikke anses som reelt. Vi antar at myndighetene også i fremtiden vil ha fokus på dette området.

Skrevet av Advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt og selskapsrett – Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!