Pass på reglene for forskuddsfakturering

 Hvilke tjenester kan forskuddsfaktureres?

Ifølge bokføringsforskriften § 5-2-6 kan enkelte typer tjenester forskuddsfaktureres. Dette omfatter blant annet:

  • Persontransport
  • Servering
  • Abonnementer
  • Leiebeløp
  • Avgifter

For denne type tjenester kan forhåndsfakturering kun skje for maksimalt ett år frem i tid.

I tillegg kan enkelte kulturtjenester forhåndsfaktureres, herunder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og rett til å overvære idrettsarrangementer. Dette unntaket er nok utpreget praktisk begrunnet, ettersom denne type tjenester tradisjonelt krever inngangsbillett.

Merverdiavgiftsfrie leveranser kan også forskuddsfaktureres. For denne type tjenester er det ikke en begrensning på ett år.

Søk Skattedirektoratet om forskuddsfakturering

I tillegg kan Skattedirektoratet gjennom enkeltvedtak tillate at det sendes faktura før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert. Denne løsningen er ment å være forbeholdt de helt spesielle tilfellene, og terskelen for å kunne få medhold i en søknad er forholdsvis høy.

Det er ikke utarbeidet eget skjema for søknadene, men som et minimum må søknaden inneholde:

  • Den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer
  • En begrunnelse for søknaden. Hvorfor kan ikke forskriftens regler følges?
  • Opplysninger om omsetning, omfang av transaksjoner, osv.
  • Beskrivelse av hvilken kategori kjøpere (bokføringspliktige eller private forbrukere) som vil bli fakturert på forskudd og eventuelt i hvilken utstrekning kjøperne vil ha fradrag for merverdiavgift
  • Eksempel på salgsdokument som benyttes

Slik søknad sendes til
Skattedirektoratet
seksjon for foretakskatt
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo.

Om forskuddsfakturering for en periode lengre enn ett år

Skattedirektoratet har også behandlet flere søknader om å få forskuddsfakturere husleie og abonnement for en lengre periode enn ett år. Direktoratet har lagt til grunn at forskriften skal forstås slik at den ikke er til hinder for at det gis tillatelse til utvidet periode for forskuddsfakturering, dersom man står overfor et særlig tilfelle hvor slik fakturering bør kunne finne sted.

Derfor har direktoratet blant annet gitt tillatelse til å forskuddsfakturere abonnementer på blader for en periode på 2 år.

Skrevet av Advokat Alf Bakke-Løyning.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!