Privatbil eller firmabil i eget selskap?

Innehaver som arbeider i og er ansatt i eget selskap kan enten ordne seg med fri bil (firmabil) stilt til disposisjon fra selskapet, med vanlig firmabilbeskatning, eller ha en ordning med egen bil og skattefri kilometergodtgjørelse for yrkeskjøring. Den siste ordningen kan eventuelt kombineres med rentefritt lån til bilkjøpet.

Spørsmålet er: Er firmabil best for innehaveren med eget selskap? Eller lønner det seg bedre med privateid bil og skattefri kilometergodtgjørelse utbetalt fra selskapet?

Merk! Med “eget selskap” mener vi her enten AS (aksjeselskap), NUF (norsk underforetak) eller SA (samvirkeforetak). I disse selskaps-formene kan innehaveren være ansatt på samme måte som andre arbeidstakere. (Det er andre regler for innehavere av ANS og DA.)

Svaret på hvilken bilordning som lønner seg vil i stor grad avhenge av momenter som

 • Bilens pris
 • Vedlikeholdsutgifter
 • Lengden på privatkjøring
 • Lengden på yrkeskjøring

Innehaveren må altså regne på bil i sin egen privatøkonomi ut fra de enkelte momentene.

Egen privat bil

Egen bil holder du normalt selv, og du dekker alle kostnader ved drift, forsikring, verditap osv. Til gjengjeld mottar du kilometergodtgjørelse for all tjenestekjøring.

Yrkeskjøring gir skattefri kilometergodtgjørelse fra selskapet. Skattefritaket gjelder uansett distanse kjørt i tjeneste, hvis innehaveren holder bil selv. Poenget er at ikke selskapet stiller med bil, men at den ansatte innehaveren gjør det.

TIPS! Innehaveren trenger imidlertid ikke eie bilen selv. Om du kjører i tjeneste med leid eller leaset bil eller bil lånt av ektefelle, samboer, barn, foreldre, venner og kjente spiller ingen rolle i forhold til skattefri godtgjørelse, så lenge bilen faktisk brukes på tjenestekjøring. Husk god dokumentasjon i kjørebok!

Kilometergodtgjørelse etter skattefritaks-satsen er skattefri for mottakeren uansett hvor langt du kjører i tjeneste.

Firmabil

Fri bil (firmabil) betyr at selskapet holder deg med bil og som regel dekker alle kostnader, også kjøring hjemmefra til jobb, kjøring i ferien osv. Til gjengjeld får du en firmabilskatt på røft 30-40.000 kroner hvis det er snakk om en bil med listepris som ny på ca 300.000 kroner.

EKSEMPEL: Skattepliktig fordel ved adgang til fri bruk av bilen gir en lønnsøkning på ca 86.000 kroner. Dette gir en skatt på 31.000 kroner hvis din personinntekt er under toppskattegrensen og 39.000 kroner for det som ligger over.

Innehaveren, som skal balansere på beste måte mellom selskapets økonomi og sin egen privatøkonomi, må ikke glemme at selskapet må ut med arbeidsgiveravgift av bilbrukerens skattepliktige fordel.

I vårt eksempel her betyr det en avgift på 12.000 kroner i det meste av landet.

Gammel firmabil = spart skatt

Firmabil som har vært registrert i tre hele kalenderår får redusert skattegrunnlaget med 25 prosent fra og med kalenderår 4. Gammel firmabil kan bety mye skatt spart!

Dette kan gjøre firmabil i eget selskap mer interessant for innehaveren.

TIPS! For en el-bil blir firmabilskatten ytterligere redusert, 20% av listepris, som fra før er relativt lav.

Hold deg oppdatert på satser for firmabil her. Før 2023 kunne det lønne seg med elbil vs dieselbil som firmabil, men fra 2023 er satsene det samme for begge.

Firmabil – eller egen?

Svært ofte er firmabil gunstigere for den ansatte enn egen bil. Mange arbeidsgivere gir på den andre sida økt lønn til den som holder egen bil, eventuelt billån med svært lav eller ingen rente, noe som kan være svært gunstig.

Skal du finne ut hvordan du kommer ut økonomisk, må du vite

 • Hvor mye egen bil vil koste deg,
 • Hvor mye tjenestekjøring og dermed skattefri kilometergodtgjørelse du har, og
 • Sammenligne dette med hva firmabil vil koste deg i økt skatt.

Bilbrukerens argumenter for egen bil og kilometergodtgjørelse

Årsakene til at egen bil og kilometergodtgjørelse kombinert med billig lån fra arbeidsgiveren har kommet gunstig ut i mange av sammenligningene med firmabil – særlig hvis du har mye tjenestekjøring i jobben – er for brukeren blant annet følgende:

 • Ingen sjablonbeskatning – med en beregnet skattepliktig fordel – slik som for firmabil
 • Mye tjenestekjøring med egen bil gir mye i skattefri kilometergodtgjørelse
 • Rentefritt eller billig lån hos arbeidsgiveren gir økonomiske fordeler

Arbeidsgiverens argumenter for egen bil og kilometergodtgjørelse

For arbeidsgiveren teller følgende til fordel for andre ordninger enn firmabil:

 • Slipper å dekke driftskostnadene ved bilbruken
 • Lite tjenestekjøring medfører lavt beløp i kilometergodtgjørelse
 • Kilometergodtgjørelse for tjenestekjøring etter skattefritakssatsen medfører ingen arbeidsgiveravgift
 • Eventuell arbeidsgiveravgift på beregnet fordel ved billig lån blir lav, ikke minst i forhold til den ansattes reelle fordel

Av Otto Risanger.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!