Gunstigste bilordning for enkeltpersonforetak

Mange næringsdrivende som kjører en del mer enn 6 000 kilometer, velger likevel å gjøre det på denne måten.

Med privatbil må du dekke alle driftsutgiftene ved bilholdet selv, men får altså fradrag etter sats per kilometer kjørt i næring. Og bileieren ilegges ingen fordelsbeskatning for den private bruken av bilen.

Privatbil og skatt

Med skattemessig privatbil skjer følgende:

 • bilen går ikke inn i næringsregnskapet,
 • du får dermed ikke kostnadsfradrag,
 • du kan ikke foreta saldoavskrivning av bilen,
 • men: du får fradrag i regnskapet etter sats per kilometer kjørt i næring,
 • siden bilen skattemessig er en privatbil, berører det ikke inntekten – og dermed heller ikke skatten – om du selger den med tap eller gevinst,
 • du skal føre privatbil som du eier ved årsskiftet opp som formuesverdi i skattemeldingen,
 • og eventuelle rentekostnader mv på billån går til fradrag på samme måte som andre renter

Yrkesbil: Den andre måten

Den andre måten å ha bilhold i næringsvirksomheten på, er å ha en skattemessig “yrkesbil” (ofte kalt “næringsbil”). Dette er aktuelt når du jevnt og trutt årlig kjører mer enn 6 000 kilometer i næringen. (Dette vurderes over en tre års periode. Det spiller ikke noen rolle om du ett år kjører mindre enn 6 000 kilometer, hvis du ellers normalt ligger over dette.)

Merk! Med en yrkesbil tas bilens saldoverdi inn i næringsregnskapet. Hvert år får du avskrive og dermed føre til fradrag fastsatt prosent av saldoverdien.

Dessuten får du fradrag i regnskapet for så godt som alle utgifter ved bilholdet, også de som gjelder eventuell privatkjøring.

”Firmabilbeskatning” av privat fordel ved yrkesbil

Ulempen med yrkesbil er at dersom du også bruker den privat – hjemmefra til jobb og annen privatkjøring – blir du beskattet av fordelen ved privat bruk på samme måte som ansatte som fritt disponerer arbeidsgivers bil (firmabil).

En begrensningsregel sier her at skattepliktig fordel for næringsdrivende likevel ikke skal overstige 75 prosent av samlede, beregnede bilholdskostnader (inklusiv beregnet verditap). Er bilholdskostnadene lave, reduseres altså påplussingen.

Det fjerde hele kalenderåret etter bilens registrering reduseres forøvrig grunnlaget for beskatning (som er listeprisen ved førstegangs registrering) til 75 prosent.

Mer om krav til yrkesbil

En yrkesbil er ved ligningen et avskrivbart driftsmiddel.

Vanlige biler, som personbil, stasjonsvogn, varebil, eventuelt bil med åpent lasteplan godkjennes som yrkesbil av skattemyndighetene når:

 • bilen brukes bare i næring, eller
 • brukes den også privat, er bruken i næring på mer enn 6 000 kilometer årlig, eller
 • er bruken i næring under 6 000 kilometer, må bruk av bilen være nødvendig i virksomheten samtidig som yrkes/næringsbruken utgjør mer enn halvparten av kjørt distanse, eller
 • bilen etter sin konstruksjon og/eller innredning verken er ment til eller egnet til privat bruk (det er her et vilkår at bilen ikke brukes til annen privat kjøring enn eventuelt hjem/arbeid)

Grensen på 6 000 kilometer skal normalt ses over en periode på tre år. Du “mister” ikke yrkesbilstatus fordi du ett år kjører mindre enn 6 000 kilometer i næring, hvis du ellers om årene kjører mer i næring.

Under 6 000 kilometer: Bruk må være nødvendig

Er yrkes/næringskjøring under 6 000 kilometer årlig, må bruken være nødvendig for at bilen skal kunne regnes som yrkesbil. Dessuten må yrkesbruken være større enn bruken ellers for at bilen skal kunne regnes som yrkesbil.

Dette gjelder for eksempel allmennpraktiserende leger som rykker ut på hjembesøk, eller der bilen i andre yrker brukes til transport av verktøy, varer og prøver av slik tyngde og/eller omfang at de ikke hensiktsmessig kan tas med på andre transportmidler, eller bilen brukes som salgsbod, verksted ol.

Be om beregning?

Det kan være lurt å be en regnskapsfører regne på beste bilordning.

Det kan være mer lønnsomt for en næringsdrivende å kreve fradrag for bruk av privatbil opptil 6 000 kilometer i næring årlig og kunne trekke fra etter sats per kilometer i regnskapet, sammenlignet med å kreve fradrag for over 6 000 kilometer årlig som næringsbil med fradrag for alle kostnader i regnskapet på den ene sida, men med titusener i beregnet firmabilfordel påplusset personlig inntekt på den andre.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!