Forskuddsskatt kan bli kostbar felle for nybegynnere

Har du høy formue, kan du også bli krevd for forskuddsskatt i tilfeller hvor forskuddstrekket som arbeidsgiver gjennomfører ikke vil være nok til å dekke skatten.

I denne artikkelen vil vi se litt nærmere på hva det vil si å svare forskuddsskatt om du er innehaver av et ENK eller er deltaker i et ANS. Vi vil også synliggjøre en felle som du raskt kan havne i.

Grunnlaget for forskuddsskatt

Om du er innehaver av et ENK eller er deltaker i et ANS, skal du betale forskuddsskatt av alle skattepliktige inntekter det ikke foretas forskuddstrekk i.

Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt står på skattekortet som du mottar i Altinn ved hvert årsskifte. Forskuddsskatten er beregnet ut fra skatteoppgjøret ditt det foregående året. Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig annerledes enn det som fremkommer av skattekortet, bør du søke om å få endret forskuddsskatten på Altinn.

For at nye ENK og deltakere i ANS skal få utskrevet forskuddsskatt og tilsendt faktura, må de melde fra til skattekontoret om virksomheten og gi informasjon hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter seg det første året.

Budsjettert underskudd i ENK og ANS tas ikke med på skattekortet. I stedet skal du ta med endelige underskudd i skattemeldingen din.

Har du lønnsinntekt i tillegg til overskudd fra næringsinntekt, vil du vanligvis få beregnet både et skattekort og en forskuddsskatt.

Betal inn tilstrekkelig

Om du er deltaker i et ANS eller innehaver av ENK må du sørge for at du alltid betaler inn tilstrekkelig forskuddsskatt i forhold til inntjeningen din, det vil si forventet overskudd i næring sett i sammenheng med total inntekt.

Om du bruker opp alle innkomne midler – også penger som egentlig skal gå til å betale forskuddsskatt – kan du sette deg seg selv i en veldig vanskelig situasjon. Det er tøft å betale på gamle skattekrav samtidig som det hele tiden skal betales ny skatt av løpende inntekter.

Fire forfall

Du får tilsendt faktura før hvert forfall med konto- og KID-nummer. De finner du i din innboks i Altinn. Forskuddsskatten for ENK og deltakere i ANS fastsettes ved inntektsårets begynnelse og oppdeles i fire like terminbeløp med forfall henholdsvis 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. desember.

Oversittet frist kan få store følger

Det mange ikke er klar over er at for sen betaling av forskuddsskatten kan få svært uheldige konsekvenser. Om du ikke betaler en termin innen fristen, går det frem av skattebetalingsloven at forskuddsskatten for hele året må betales! I tillegg påløper det forsinkelsesrenter.

Forsinket betaling gir således skattemyndighetene et særskilt tvangsgrunnlag. I ytterste fall går det så langt som at skatteoppkreveren gjennomfører en utleggsforretning eller utleggstrekk i lønn/pensjon om du ikke betaler forskuddsskatt for hele året.

Merk: Skatteetaten skriver selv på sine sider at man kan unngå tvangsinnfordring av hele forskuddsskatten ved å betale inn ubetalt termin så fort som mulig. Hva som ligger i dette er uvisst, og det sikreste er selvsagt å betale i tide.

Betal selv om du venter på svar

Har du søkt skattekontoret om å endre utskrevet forskuddsskatt, må du likevel betale til fastsatt tid det beløpet som opprinnelig er fastsatt. Dersom beløpet blir satt ned, vil dette bli regulert ved neste termins betaling.

Merk: Om forskuddsskatten bortfaller helt som følge av søknad, vil det i særlige tilfeller være mulig å få tilbakebetalt innbetalt beløp (uten rentegodtgjørelse). Dette krever at du anmoder skattekontoret eller skatteoppkreveren om tilbakebetaling.

Vær pessimist!

Som deltaker i ANS eller innehaver av et ENK kan du når som helst endre på årets beregnede overskudd i næring og dermed også på hva du skal betale i forskuddsskatt til skatteetaten. Ettersom det kan være vanskelig å anslå hva du kommer til å tjene, kan gode grunner tale for å være forsiktig i anslagene.

Går du ut i fra et forsiktig anslag, blir det mindre forskuddsskatt å betale i løpet av de fire årlige forfallene. Du har dermed mer penger som du kan bruke til å bygge opp virksomheten din, eller til å dekke private leveomkostninger med. Det er uansett viktig å huske at skatten en gang skal betales. Er nettooverskuddet større enn det du har betalt inn forskuddsskatt for, må du huske å ha disponibelt det som senere skal betales i (rest)skatt. Disse pengene må ikke brukes til driften – eller til investeringer.

Merk: Betaler du restskatt senest 31. mai året etter inntektsåret, slipper du kostbare renter på restskatt.

Er du usikker på hvor store inntekter du vil ha i løpet av året, kan det være lurt å ha en «pessimistisk» holdning til de første to eller tre innbetalingene, og så få endret skattekortet i tide til den fjerde innbetalingen, 15. november. På den måten kommer du ut noenlunde riktig året sett under ett.

Merk: På skatteetaten.no finner du kalkulator for beregning av skatten som gjør det lett å beregne årets skatt ut fra alle årets inntekter og fradrag.

Problemer? Si fra!

Har du store problemer med å betale skyldige skatter og avgifter, finnes det muligheter for å inngå betalingsavtale. Kontakt skatteoppkreverkontoret (kemneren, kommunekassereren) for å få søknadsskjema. Du må kunne dokumentere at du ikke er i stand til å betale, og at dette skyldes ekstraordinære forhold.

Merk: Å innvilge betalingsavtaler er noe skatteoppkreveren kun gjør helt unntaksvis. Du kan derfor ikke belage deg på en slik løsning, og det understreker også viktigheten av å være forsiktig pessimist når du skal vurdere egne inntekter og utgifter.

Skrevet av Advokat Torbjørn Wiken – Skatt- Advokatfirmaet Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!