60 år? Gled deg over mer feriepenger og lengre ferie

En ekstra ferieuke

Ferieloven

Ferieloven gjelder alle arbeidsforhold, uansett varighet og omfang.

Loven sier at arbeidstakere skal ha en ferieuke til fra det året de fyller 60 år.

Feriepenger 10,2%, 5 dagers uke

Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 10,2 % feriepenger og 21 virkedager ferie/fritid hvert år.

En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til tillegg på 2,3% feriepenger og  5 dager ekstra ferie, altså totalt 26 virkedager.

Feriepenger 12,0%, 5 dagers uke

Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor, eller andre mindre tariffområder har utvidet feriefritid til fem uker (25 feriedager) og seks uker (30 feriedager) for arbeidstakere over 60 år. Mange andre bedrifter har fulgt etter og bruker feriepengeprosent på 12%

Ved 12 % feriepenger har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år.

En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 5 dager ekstra ferie, altså totalt 30 virkedager

Feriepenger og 6 dagers uke

Ferieloven henviser alltid til 6 dagers uke. Ønsker man å bruke 6 dagers uke, så legges lørdagen til.

Da blir antall feriedager slik:

Under 60 år, totalt 30 feriedager

Over 60 år totalt 36 feriedager. Da medregnes lørdag.

Virkedager

Det som gjør at mange synes ferieloven er noe forvirrende, er at ferieloven teller med lørdager som «virkedag». En uke vil således bestå av 6 virkedager og ikke 5.

Så er det opp til hver bedrift om de vil følge ferieloven med 6 dagers uke, men mange bedrifter bruker 5 dagers regelen.

Tariffavtale, arbeidsavtale

Mange arbeidstakere er omfattet av tariffavtaler, både om de jobber innen stat/kommune eller i privat sektor. Tariffavtaler bestemmer at arbeidstakere har rett til ferie på totalt 30 virkedager og ikke kun minstekravet på 25 virkedagers ferie som ferieloven bestemmer. Dette betyr at arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler har rett til totalt 5 ukers ferie hvert år.

Retten til 6 ekstra virkedagers ferie for arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret gjelder imidlertid også for de arbeidstakerne som er omfattet av tariffavtaler. Det betyr at de arbeidstakerne som er omfattet av en utvidet rett til ferie etter tariffavtaler og fyller 60 år i ferieåret har rett til totalt 36 virkedagers ferie hvert år. Det vil si totalt 6 ukers årlig ferie.

Det er ikke bare arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler som har 5 ukers ferie. I tillegg har mange arbeidstakere uten tariffavtale fått tilsvarende regler inn i sine individuelle arbeidsavtaler, slik at en veldig stor del av arbeidstakerne i Norge nå har 5 ukers ferie hvert år og 6 ukers ferie fra det året de fyller 60 år.

Resultat: Året den ansatte fyller 60 år har arbeidstaker krav på ferie enten i 5 uker pluss 1 dag ved feriepengesats på 10,2% eller i 6 uker ved feriepengesats på 12%.

Mer i feriepenger

Feriepengesats for de under 60 år

Den ordinære feriepengesatsen etter ferieloven er 10,2 % av feriepengegrunnlaget. De som har utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale har imidlertid en økt feriepengesats på 12 %.

Feriepengesats fra det året du fyller 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har i tillegg til ekstra ferie krav på ekstra feriepenger med 2,3 % etter ferieloven. Dette tillegget gjelder uavhengig av om du kun har rett til ferie etter ferieloven eller om du har rett til utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale.

Feriepengesatsen for arbeidstakere som passerer 60 år i ferieåret blir da enten:

  • 12,5 % (10,2 % + 2,3 %) for de som har ferielengde etter ferieloven, eller
  • 14,3 % (12 % + 2,3 %) for de som har ferielengde etter tariff-/arbeidsavtale.

Men denne høyere prosentsatsen gjelder bare opp til et feriepengegrunnlag på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (1G er kr. 111 477 (6G) per 31. desember i opptjeningsåret. Det utgjør 668 865 kroner.

Grunnbeløpet fra 1. mai 2022 er fastsatt til kroner 111 477 og blir normalt oppregulert 1. mai hvert år.

For den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6G gjelder dermed de vanlige prosentsatsene på 10,2 eller 12,0 også for de som passerer 60 år i ferieåret.

Merk! Ved fratreden i opptjeningsåret er det grunnbeløpet på det tidspunktet du slutter i jobben som er avgjørende.

Feriepenger ved sykefravær

Noen av ytelsene fra NAV gir rett til feriepenger for arbeidstakere. Man får blant annet feriepenger av sykepenger, men da kun av de 48 første sykepengedagene i opptjeningsåret. Sykepenger har vanlig feriepengesats på 10,2 %, men mottakere som fyller 60 år i ferieåret får i tillegg det ekstra feriepengetillegget på 2,3 %.

Skatt, trekk, fritak

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i ordinære feriepenger når pengene utbetales på vanlig måte i ferieåret. Det skyldes at trekket fordeles på de øvrige lønnsutbetalingene gjennom ferieåret. Du betaler altså til syvende og sist samme skatt av feriepenger som av ordinær lønn.

Er du over 60 år, så skal det trekkes forskuddstrekk på feriepenger som er beregnet med 2,3 prosent for den 6 ferieuken.

Dersom du for eksempel slutter i jobben og skal få utbetalt feriepenger du har opptjent i inneværende ferieår, skal det imidlertid foretas forskuddstrekk.

Les mer om feriepenger hos Skatteetaten.

Skrevet av Advokat Ewa-Ruby Mellemsæter – Arbeidsrett – Magnus Legal