Frister for årsoppgjøret i 2024

Begrepet årsoppgjør omfatter tradisjonelt to forhold.

 • Vi har den regnskapsmessige siden, som innebærer ferdigstillelsen av selskapets årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning.
 • I tillegg har vi den skattemessige siden, som består i levering av skattemelding (selvangivelse), næringsoppgave og eventuelt andre vedlegg til skattemyndighetene.

Det er også verdt å merke seg at selvstendige næringsdrivende har en rekke frister på nyåret for levering av særoppgaver til Skatteetaten. For en utfyllende oversikt over disse fristene, kan du sjekke skattekalenderen for næringsdrivende.

Tilbud! Trenger du et regnskapsprogram for å levere skattemeldingen? Når får du eAccounting Start + årsoppgjør til 1000 kr/året. Les mer om tilbudet og årsoppgjør i eAccounting.

Frister for årsregnskap 2024

Fristen for årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For foretak med alminnelig regnskapsår er følgelig fristen for utarbeidelsen 30. juni 2024. Dette er den samme fristen som for når generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. Merk at dersom regnskapet skal revideres, må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før denne fristen.

Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, dvs. senest 31. juli 2024. Husk at årsregnskapet skal leveres elektronisk gjennom Altinn. Dette gjelder alle regnskapspliktige, med unntak av indre selskaper og regnskapspliktige som setter opp sine årsregnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Disse skal sende inn regnskapene per e-post til regnskapsregisteret.

Alle regnskapspliktige skal utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapspliktige er blant annet:

 • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har
  • 5 millioner eller mer i salgsinntekt
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er 5 årsverk eller mer
  • flere deltakere enn 5, eller
  • deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar
 • Enkeltpersonforetak som har
  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med mer enn 2 millioner i salgsinntekt
 • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner eller mer enn 20 årsverk ansatt
 • Eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner
 • Stiftelser
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning
 • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
 • Andre som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplikt
 • Når regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, får dere regnskapsplikt når grensen er passert to år på rad. For at regnskapsplikten skal opphøre igjen, må dere komme under grensen to år på rad

ENK ikke pålagt å sende inn regnskap

Dette innebærer at eksempelvis enkeltpersonforetak, som har mindre enn 20 millioner kroner i eiendeler og færre enn 20 årsverk ansatt, ikke er pålagt å sende inn regnskapene sine til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Slike enkeltpersonforetak har likevel bokføringsplikt.

Kravene avhenger av foretakets størrelse

Hvilke krav som stilles til årsregnskapet og årsberetninger avhenger av størrelsen på foretaket. Årsregnskapet skal uansett inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, mens årsberetningen må inneholde opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives, samt en rekke opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift.

Frist for skattemelding 2024

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktig til Norge skal levere skattemelding og næringsoppgave. Frist for skattemelding med vedlegg er 31. mai 2024.

Dersom selskapet er bistått av en regnskapsfører eller revisor, kan denne søke om ytterligere en måneds utsettelse på innleveringen for en mindre andel av sine klienter. En utsettelse gis dermed ikke lenger enn til 30. juni 2024. For å unngå renteberegning på eventuell restskatt bør denne betales før 31. mai 2024.

Skrevet av advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!